Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pełniącej funkcję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-07.

Informacja o dostępności architektonicznej siedzib podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Sądu Rejonowego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. 1 wejście główne, od Placu M. Konopnickiej 7 oraz 2 wejście od tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzi 8 schodków. Do wejścia od tyłu budynku prowadzi 6 schodków oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejściowymi jest wiatrołap, za którym znajdują się kolejne drzwi.

W budynku nie ma windy.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Z uwagi na występujące w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7 bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym, na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141) Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczyli zarządzeniem z dnia 07 września 2020 roku Nr Adm. 021 – 37/20 Zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania, którego koordynatorem jest Specjalista ds. administracyjnych w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy przewodnika. Planując przybycie do Sądu należy uprzednio zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się telefonicznie, pismem, drogą elektroniczną z Sekretariatem Wydziału, Zespołem, Samodzielną Sekcją Administracyjną (numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej Sądu) lub będąc pod siedzibą Sądu wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika lub kontaktując się z Koordynatorem w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu, pod numerem telefonu: 48 617 87 10, lub adresem e-mail: administarcja@szydlowiec.sr.gov.pl z dopiskiem „Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie Sądu”.

Następnie pracownicy wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej pomogą i ułatwią przemieszczanie się wewnątrz budynków. Osoby na wózkach mogą dostać się do budynku Sądu wejściem znajdującym się z tyłu budynku, gdzie jest zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne (schodołaz).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba Sądu Rejonowego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7

Siedziba Sądu Rejonowego w Szydłowcu przy Placu Marii Konopnickiej 7.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. 1 wejście główne, od Placu M. Konopnickiej 7 oraz 2 wejście od tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzi 8 schodków. Do wejścia od tyłu budynku prowadzi 6 schodków oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne (schodołaz).

W budynku na parterze znajdują się: Biuro Podawcze, sekretariat I Wydziału Cywilnego, sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych;

na I piętrze: Samodzielna Sekcja Administracyjna/Sekretariat Prezesa Sądu; sala rozpraw nr 1

na II piętrze: sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, sala rozpraw Nr II i Nr III;

na III piętrze: sekretariat II Wydziału Karnego, sekretariat III Wydziału Rodzinnego; Sale rozpraw Nr IV i Nr V.

Sąd Rejonowy w Szydłowcu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne (schodołaz).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku

Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje o stronie internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Szydłowcu jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2016 r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości - lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Sądu Rejonowego w Szydłowcu;

- zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się w/w załączniki opisany zostanie alternatywny sposób dostępu. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności.

Zgodność ze standardami

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że jest on zgodny ze standardami W3C:

HTML 5

WCAG 2.0 (poziom AA)

Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

BIP spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), w tym specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że serwis spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006

Inicjatywa i2010

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery), oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Skróty klawiaturowe

Serwis BIP nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

BIP wyposażony jest również w mapę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Monika Ciszewska
Specjalista ds. administracyjnych Sądu Rejonowego w Szydłowcu nr tel. 48 617 87 10.

Koordynatorem do Spraw Dostępności w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu została wyznaczona Pani Joanna Jabłońska na podstawie zarządzenia Adm-021-1/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Sądzie Rejonowym w Szydłowcuotwiera się w nowym oknie.

Dane kontaktowe:
Joanna Jabłońska
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
tel.: +48 81 45 23 367
adres e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres: administracja@szydlowiec.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego skanu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl

do góry