Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:

Sąd Rejonowy w Szydłowcu
ul. Plac Marii Konopnickiej 7,
26-500 Szydłowiec,
tel. 48 617 87 10  
email: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu danych osobowych:

  1. sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
  2. referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
  3. biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
  4. kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

- są Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu: 

ul. Plac Marii Konopnickiej 7,
26-500 Szydłowiec,
tel. 48 617 87 10  
email: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu:

ul. Warszawska 1,
26-600 Radom,
tel. 48 677 65 67,
email: dyrektor@radom.so.gov.pl

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), jest Sąd Rejonowy w Szydłowcu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w ul. Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 617 87 10  email: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl  oraz Minister Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888) w ramach realizowanych zadań.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych – w zakresie działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej -  kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@szydlowiec.sr.gov.pl, pisemnie pod adresem Inspektor Ochrony Danych Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.

Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
  • prawo dostępu do danych,
  • sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania,
  • przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawa osób, których dane dotyczą zostały na mocy art. 22 RODO ograniczone w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 – prawo dostępu do danych, art. 16 – prawo do sprostowania danych - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 17 – prawo do bycia zapomnianym -  na podstawie art. 17 ust. 3b, 3d, 3e RODO oraz  art. 19 RODO – prawo uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu ograniczeniu przetwarzania danych.

Dowiedz się więcej, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO

Jak złożyć wniosek o realizację praw wynikających z RODO?

W zakresie przetwarzania danych osobowych w działalności sądu nie związanej z wymiarem sprawiedliwości i zadaniami z zakresu ochrony prawnej macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl .

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel.: 48 677 68 01, e-mail: so.radom@radom.so.gov.pl

Przejdź do treści obowiązków informacyjnych Sądu Rejonowego w Szydłowcu

Metadane

Data publikacji : 02.08.2019
Data modyfikacji : 05.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Chylak Robert

Opcje strony

do góry