Sąd Rejonowy w Szydłowcu

https://www.szydlowiec.sr.gov.pl/sr3/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/kontrola-zarzadcza/kontrola-zarzadcza-2022/6917,Plan-dzialalnosci-Sadu-Rejonowego-w-Szydlowcu-na-rok-2022.html
2023-12-04, 01:48

Plan działalności Sądu Rejonowego w Szydłowcu na rok 2022

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022

L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze strategicznym

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec 2022 roku

1

2

3

4

5

6

1.

Standaryzacja systemów organizacji pracy
w wymiarze sprawiedliwości

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego

0,2

 1. Monitorowanie poziomu etatyzacji asystentów.
 2. Zapewnienie optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.

1.Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2022 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

2.Plan działalności Sądu Apelacyjnego dla obszaru Apelacji Lubelskiej na rok 2022.

 

 

2.

Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

97%

 

 1. Działalność orzecznicza.
 2. Wykonywanie wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądu.
 3. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądu
  oraz podejmowanie czynności nadzorczych celem zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu.
 4. Monitorowanie poziomu etatyzacji i obsady stanowisk: sędziowskich, asesorskich, referendarskich, asystenckich, urzędniczych oraz innych pracowników, celem zapewnienia optymalnej obsady w ramach przyznanych limitów.
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, urzędników sądowych i innych pracowników sądu.
 6. Działalność na rzecz ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sądu.

 

1.Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2022 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

2.Plan działalności Sądu Apelacyjnego dla obszaru Apelacji Lubelskiej na rok 2022.

 

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy
I instancji

95,0 %

Wskaźnik sprawności postępowania sądowego
(wg metodologii CEPEJ)

100,0

3.

Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej
i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych

Odsetek spraw skierowanych
do mediacji w stosunku
do wszystkich spraw wpływających do sądów,
w których mediacja może
być zastosowana

0,5 %

Promocja, propagowanie oraz wsparcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

1.Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2022 dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość.

2.Plan działalności Sądu Apelacyjnego dla obszaru Apelacji Lubelskiej na rok 2022 rok.

 

Szydłowiec, dn. 10 grudnia 2021 r.
/Na oryginale właściwe podpisy/

Metadane

Data publikacji : 23.12.2021
Data modyfikacji : 23.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Chylak Robert
Osoba modyfikująca informację:
Chylak Robert

Opcje strony