Sąd Rejonowy w Szydłowcu

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2020

OŚWIADCZENIE
o stanie kontroli zarządczej
 Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
 rok 2020

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej                          i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów  i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem;
oświadczamy, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3/ w kierowanej przeze mnie przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych* w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

Część A
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B
X  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane             w dziale II oświadczenia.

Część C
 
Nie funkcjonowała  adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
  Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :
x  monitoringu realizacji celów i zadań,
    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli     zarządczej dla sektora finansów publicznych
x procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego

x  kontroli wewnętrznych,
x  kontroli zewnętrznych,
x  innych źródeł informacji:  skargi interesantów,  ankiety oceny satysfakcji interesanta                   z obsługi świadczonej przez Sąd.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 roku .

   - niedostateczna obsada orzeczników w odniesieniu do celów i zadań komórki;
   - niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnionych                                 w Wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

-Kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń według potrzeb                   i w ramach posiadanych środków.
- Zapewnienie ciągłości działania systemów IT

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2020 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.      

- Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.
- Praca w systemie E-Protokół.

Pozostałe działania:

  1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
  2. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.
  3. Przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk.
  4. Przeprowadzono szkolenia okresowe z zakresu BHP.
  5. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry