Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SR Szydłowiec 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego w Szydłowcu
za rok 2020

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

 

 

Lp.

 

 

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

 

 

Najważniejsze podjęte zdania służące realizacji celu

 

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do Sądu

 

 

Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni czas trwania (dotychczas sprawność) postępowań sądowych wg głównych kategorii spraw w I instancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw rozpatrywanych w I instancji

 

 

 

Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziowski

 

 

 

 

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem).

 

0.100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.7%

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

95.00 %

 

 

 

0.021%

 

 

Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów – mediacja.

 

 Działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania systemów informatycznych .

2.  Zwiększenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów powierzonego Sądu, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowania.

3. Monitorowanie poziomu obciążenia pracą w poszczególnych pionach orzeczniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność orzecznicza.

Utrzymanie właściwego nadzoru Przewodniczących Wydziałów w zakresie nadzoru nad pracą biegłych, kontroli spraw zawieszonych i efektywnego planowania posiedzeń.

Zapewnienie prawidłowej obsady sędziowskiej i urzędniczej, równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników – usprawnienie zarządzania kadrami.

 

 

1. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - mediacja. 2. Działania promujące edukację prawną w zakresie mediacji.3. Broszury informacyjne 4. spotkania informacyjne z mediatorem raz w miesiącu

 

 

 

 

 

Wzmożenie wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie. 2. Sprawowanie bieżącej kontroli nad obciążeniem orzeczników w pionach orzeczniczych. 3. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej poprzez właściwy rozdział etatów orzeczniczych i urzędniczych.

 

 

 

 

 

 

1.  Wzmożenie nadzoru administracyjnego Prezesa Sądu nad pracą Wydziałów, monitorowanie wskaźnika zaległości, opanowania wpływu i czasu trwania postępowań;

2. Zapewnienie równomiernego obciążenia pracą sędziów i urzędników;

3. Sprawowanie bieżącej kontroli nad terminowym sporządzaniem uzasadnień przez sędziów;

4. Wzmożenie wysiłków i zasobów na opanowaniu wpływu spraw w każdym pionie orzeczniczym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.84%

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

99.70%

Część  D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020

  1. Wartość miernika „Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana” zaplanowany został na poziomie 0,1%, cel ten nie został osiągnięty z uwagi na opór stron do korzystania z instytucji Mediacji; brak świadomości stron.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry