Sąd Rejonowy w Szydłowcu

OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu za rok 2019

OŚWIADCZENIE

o stanie kontroli zarządczej
 Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
za rok 2019

Dział I

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej                          i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów  i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem;

oświadczamy, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3/ w kierowanej przeze mnie przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych* w kierowanym przez Nas Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

 

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

X  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane             w dziale II oświadczenia.

Część C

Nie funkcjonowała  adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

x  monitoringu realizacji celów i zadań,
    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli     zarządczej dla sektora finansów publicznych

x procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego

x  kontroli wewnętrznych,

x  kontroli zewnętrznych,

x  innych źródeł informacji:  skargi interesantów,  ankiety oceny satysfakcji interesanta                   z obsługi świadczonej przez Sąd.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Szydłowiec, dnia 16 stycznia 2020 r.             ……………………..         ………………………

                                                                              Dyrektor                           Prezes Sądu

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku .

   - niedostateczna obsada orzeczników w odniesieniu do celów i zadań komórki;
   - niedostateczna ilość organizowanych szkoleń dla urzędników zatrudnionych w Wydziałach z uwagi na częste zmiany przepisów związanych bezpośrednio z pracą Wydziałów;

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

-Kierowanie pracowników na szkolenia oraz organizowanie szkoleń według potrzeb i w ramach posiadanych środków.

- Zapewnienie ciągłości działania systemów IT.        

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2019 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka.

- Wdrożono system E-Protokół.

Pozostałe działania:

  1. Monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań jednostki.
  2. Monitorowano poziom satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej przez Sąd.
  3. Przeprowadzano kwartalną ocenę ryzyk.
  4. Przeprowadzono szkolenia okresowe z zakresu BHP.
  5. Na bieżąco dokonywano analizy obsady i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry