Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Sądzie Okręgowym w Radomiu informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu w procesie rekrutacji są  - w zakresie realizowanych zadań - Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu, ul. Marii Konopnickiej 7, kod pocztowy 26-500 Szydłowiec, tel. 617 87 10 fax. 48 617 16 91, email: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, , email: dyrektor@radom.so.gov.pl , tel. 48 677 65 67, fax. 48 677 65 68.
 1. Administratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szydlowiec.sr.gov.pl .
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach oraz umożliwienia odbycia stażu lub praktyki absolwenckiej.
 3. Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy lub odbycia stażu i praktyki absolwenckiej w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur,  w przypadku naboru na praktyki absolwenckie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018 poz. 1244),  w przypadku naboru na stanowisko asystenta sędziego art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228). Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji i ogłoszenia wyników rekrutacji, a następnie 1 rok po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji.
 9. Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 i 1669).
 11. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji z ogłoszenia  KD/Adm……………………………………. także  po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji na podstawie listy rezerwowej, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.

Data……………………………………………Podpis………………………………………………………………………………………

Metadane

Data publikacji : 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry