Uchylenie odwołania wysyłki pism sądowych

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 17/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr Adm. 021 – 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 18 marca 2020 roku

Na podstawie art.22 §1 pkt 1, art. 37a § 1w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2020r. poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. –Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019r., poz. 1141 ze zm.), w związku z art. 15 zzs ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz.374ze zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. 2020r., poz. 568) zarządza się co następuje:

 § 1

Uchylam Zarządzenie Nr Adm. 021 – 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wstrzymania od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych.

§2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu
Piotr Korczyński

Rejestr zmian dla: Uchylenie odwołania wysyłki pism sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-17
Publikacja w dniu:
2020-04-17
Opis zmiany:
b/d