Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Komunikat o zmianie sposobu uiszczania opłat sądowych w siedzibie Sądu Rejonowego wc Szydłowcu od 1 sierpnia 2019 r.

  W związku z zakończeniem z dniem 31 lipca 2019 roku umowy  na prowadzenie zastępczej obsługi kasowej -  punkty  kasowe z tym dniem przestają działać. Dzień 31 lipca 2019 roku jest dniem przekazania pomieszczeń i w tym dniu punkty nie będą już czynne.

  Od dnia 01 sierpnia 2019 roku będzie funkcjonował w Sądzie wpłatomat do uiszczania opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej – karta płatnicza, (w tym zakupu znaków sądowych), który zostanie ustawiony na korytarzu głównym, na parterze po prawej stronie od wejścia, przy pokoju nr 2.

  Jednocześnie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu nie będzie prowadzona już obsługa kasowa (brak możliwości dokonania wpłaty gotówką).
  Wpłaty gotówkowej na konto Sądu można dokonać w punktach Poczty Polskiej na terenie całej Polski.

 • I Ns 171/19

  Sygn. akt I Ns 171/19

  POSTANOWIENIE

  Dnia 28 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący SSR Grzegorz Gaj    
  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.887 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt siedem złotych), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1469/6 o powierzchni 0,0122 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", która to kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Stanisławie Bilskim, synu Antoniego i Józefy, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 170/19

  Sygn. akt I Ns 170/19

  POSTANOWIENIE

  Dnia 27 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący: SSR Justyna Ryłko
  po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 597,75 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1509/2 o powierzchni 0,0148 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", a wymieniona kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Mieczysławie Marcinkowskim, synu Antoniego i Janiny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 168/19

  Sygn. akt I Ns 168/19 

  POSTANOWIENIE

  Dnia 28 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący SSR Grzegorz Gaj    
  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 2.073 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt trzy złote), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1476/4 o powierzchni 0,0134 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", która to kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Józefie Kwiatkowskim, synu Łukasza i Katarzyny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo: