Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • I C 29/18 upr

    Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sqdu Doroty Pietras, PI. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu pozwanej Grzegorza Grębowca (PESEL 74123113358), ostatnio stale zamieszkałej pod adresem: ul. Kolejowa 16, 26-500 Szydłowiec w sprawie z powództwa Bank Polska Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko pozwanemu Grzegorzowi Grębowiec w przedmiocie ustanowienia kuratora dla pozwanego, którego miejsce pobytu jest nie znane, sygn. akt I C 29/18 upr.
    Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

  • I Ns 202/18

    Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu pod sygnaturą I Ns 202/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Piotrze Piasta, synu Adama i Anieli, zmarłym w dniu 9 listopada 2015 roku w Orońsku, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Łaziska, gmina Orońsko. Wzywa się spadkobierców Józefa Piotra Piasty, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięcie w postanowieniu o nabyciu spadku