Ogłoszenie z dnia 4 marca 2020 r. Adm. 1120-4//20 o konkursie na stanowisko stażysty – umowa na zastępstwo do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

Szydłowiec, dnia 4 marca 2020 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu

ogłasza konkurs na stanowisko stażysty – umowa na zastępstwo

do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

Nr Adm. 1120 – 4/20

Sygnatura konkursu:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze. (Dz.U.2014, poz.400 t.j.)

Ilość wolnych stanowisk pracy - 1

Zakres wykonywanych zadań:

-          protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń;

-          obsługa referatu sędziego;

-          sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji;

-          wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno – biurowych;

-          sporządzanie rachunków dla stron, biegłych, świadków;

-          wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych;

-          obsługa funkcjonującego w wydziale systemu informatycznego;

-           inne czynności zlecone przez Kierownika Sekretariatu Wydziału.

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny (preferowane wykształcenie wyższe),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office)
 5. umiejętności biegłego pisania na komputerze,
 6. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. kreatywność, komunikatywność, zdolności analityczne, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
 10. poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będzie znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
18 czerwca roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2019 r. poz.138).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu,
  z zaznaczeniem  sygnatury konkursu, wraz z danymi do kontaktu,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku stażysty.
 8.  oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 18 marca 2020 roku w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu pok. 12, I piętro, albo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Plac Marii Konopnickiej 7

26 – 500 Szydłowiec

W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej operatora. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne będą odrzucone.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szydłowcu www.szydlowiec.sr.gov.pl (zakładka „Oferty pracy”).

Osoby niedopuszczone do dalszych etapów konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego
w Szydłowcu (pok. 12, I piętro) w terminie miesiąca od zakończenia konkursu. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dodatkowe:

 • wymagane oświadczenia do pobrania w zakładce „Oferty Pracy” jako załącznik do ogłoszenia o konkursie na stanowisko stażysty,
 • dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Szydłowcu pod nr telefonu: 48 617 87 10.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie z dnia 4 marca 2020 r. Adm. 1120-4//20 o konkursie na stanowisko stażysty – umowa na zastępstwo do wydziału orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-06
Publikacja w dniu:
2020-03-06
Opis zmiany:
b/d