Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 288/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu za numerem sygn. akt I Ns 288/19 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Mączyńskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie o powierzchni 0,13 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 208 położonej w obrębie Huta, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Mariana Adamczyka, aby zgłosili się w terminie 3 miesięcy i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:
 • I C 115/20 upr

  Dnia 25 września 2020 roku Sygn. akt I C 115/20 upr OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Anny Soból - zam. ul.
  Radomska 36, 26-500 Szydłowiec do zastępowania w Sqdzie Rejonowym w Szydłowcu pozwanego Łukasza Michała Wieczorek, syna Lecha i Jolanty urodzonego 4 lipca 1981 roku (PESEL 81070406758), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem: ul. Źródlana 7, 26-510 Chlewiska w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko pozwanemu Łukaszowi Wieczorkowi w przedmiocie ustanowienia kuratora dla pozwanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, sygn. akt IC 115/20.
  Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 40/20

  Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Anny  Ewy Zagdańskiej, zamieszkałej Wola Zagrodnia    100, 26-510    Chlewiska do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu uczestnika Grzegorza Zbigniewa Seweryńskiego, urodzonego w dniu 13 września 1964 roku w Skarżysku-Kamiennej , ostatnio stale zamieszkałego w Skarżysku Kamiennej w sprawie z wniosku Anny Ewy Zagdańskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Juliannie Seweryńskiej  w przedmiocie  ustanowienia kuratora dla uczestnika którego miejsce pobytu jest nie znane, sygn. akt I Ns 40/20.

  Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczone będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 72/20

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 72/20 z wniosku Czesława Cukrowskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie położonej w obrębie Budki, gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1603/2 o powierzchni 0,13 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

 • I Ns 378/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu, sygn.. akt I Ns 378/19 toczy się postępowanie z wniosku CORPUS IURIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Wojteczek, córce Grzegorza i Heleny, zmarłej w dniu 19 stycznia 2019 roku w Szydłowcu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 51.
  Wzywa się wszystkich spadkobierców, a w szczególności rodzeństwo zmarłej aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się i wykazali nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 399/19

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 399/19 z wniosku Mieczysława i Danuty małżonków Gwarek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie położonej w obrębie Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 26 o powierzchni 0,45 ha i 174 o powierzchni 0,41 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Jana Prostaka, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostanie stwierdzone zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d