Ogłoszenia dotyczące spraw

Artykuły

 • I Ns 171/19

  Sygn. akt I Ns 171/19

  POSTANOWIENIE

  Dnia 28 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący SSR Grzegorz Gaj    
  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.887 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt siedem złotych), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1469/6 o powierzchni 0,0122 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", która to kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Stanisławie Bilskim, synu Antoniego i Józefy, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 170/19

  Sygn. akt I Ns 170/19

  POSTANOWIENIE

  Dnia 27 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący: SSR Justyna Ryłko
  po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 597,75 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1509/2 o powierzchni 0,0148 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", a wymieniona kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Mieczysławie Marcinkowskim, synu Antoniego i Janiny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 168/19

  Sygn. akt I Ns 168/19 

  POSTANOWIENIE

  Dnia 28 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący SSR Grzegorz Gaj    
  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 2.073 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt trzy złote), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1476/4 o powierzchni 0,0134 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", która to kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Józefie Kwiatkowskim, synu Łukasza i Katarzyny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 167/19

  Sygn. akt I Ns 167/19 

  POSTANOWIENIE

  Dnia 27 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący: SSR Justyna Ryłko
  po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 4.587 złotych (cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 3933/12 o powierzchni 0,0079 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 51KPJ - przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej", a wymieniona kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Franciszku Stanisławie Krzemińskim, synu Edwarda i Henryki, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 166/19

  Sygn. akt I Ns 166/19 

  POSTANOWIENIE

  Dnia 27 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący: SSR Justyna Ryłko
  po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 12.380 złotych (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 3933/10 o powierzchni 0,0153 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Szydłowcu symbolem 15KDD i 53KPJ - przedłużenie ulicy Kopernika o długości 158,08 mb", a wymieniona kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Franciszku Stanisławie Krzemińskim synu Edwarda i Henryki, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 165/19

  Sygn. akt I Ns 165/19 

  POSTANOWIENIE

  Dnia 28 czerwca 2019 roku

  Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
  w składzie następującym
  Przewodniczący SSR Grzegorz Gaj    
  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 1.308 zł (jeden tysiąc trzysta osiem złotych), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 3929/1 o powierzchni 0,0012 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", która to kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłych Władysławie Stanisławie Podolskim, synu Juliana i Anny, oraz Emilii Podolskiej, córce Józefa i Ireny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 169/18

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 169/18 z wniosku Krzysztofa Sasala z udziałem Henryki Sasal, Zygmunta Sasala, Aldony Sasal, Tadeusza Sasala o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Jastrząb, o powierzchni 0,9200 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr nr 574, 793 i 794. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności poprzednich właścicieli gruntów oznaczonych obecnie jako działki ewidencyjne nr nr 574 i 793, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie udowodnione.

 • I Ns 202/18

  Przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu pod sygnaturą I Ns 202/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Piotrze Piasta, synu Adama i Anieli, zmarłym w dniu 9 listopada 2015 roku w Orońsku, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Łaziska, gmina Orońsko. Wzywa się spadkobierców Józefa Piotra Piasty, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięcie w postanowieniu o nabyciu spadku

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia dotyczące spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d