Odwołanie terminów sesji sądowych 1 - 15 maja 2020 roku

ZARZĄDZENIE
Nr Adm. 021 – 19/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 w związku z art. 37a § 2 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r. poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019r., poz. 1141 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2()20r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020r., poz. 568 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym w Szydłowu w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, które zostały wskazane w Zarządzeniu Adm. 021 – 9/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 13 marca 2020 roku;

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Szydłowcu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Rejestr zmian dla: Odwołanie terminów sesji sądowych 1 - 15 maja 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-23
Publikacja w dniu:
2020-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-23
Publikacja w dniu:
2020-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-23
Publikacja w dniu:
2020-04-23
Opis zmiany:
b/d