Obwieszczenie licytacji komorniczej Kmp 175/07

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-01-2020r. o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości należących do dłużnika Grzegorza Maciejczaka:

 1/ rolnej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 695 o pow. 0,0800ha, położonej w miejscowości Zbijów Mały gmina Mirów, województwo mazowieckie, sklasyfikowanej w ewidencji    gruntów jako łąki trwałe w ŁIV klasie bonitacji gleby. Działka bez dojazdu, okresowo podmokła.  Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. 

Suma oszacowania wynosi 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    712,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95,00zł.

 2/  1/6 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 807/6 o pow. 0,0400ha położonej w miejscowości Rogów gmina Mirów, województwo mazowiecke, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne i sady w RIVb (0,02 ha) i S-RIVb (0,02 ha) klasie bonitacji gleby. Działka nie jest uzbrojona (bez przyłączy), ogrodzona częściowo (od frontu) ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej zamocowanej do słupków stalowych. Działka bardzo wąska, o podstawowych wymiarach 3,00 m x 133,33 m. Działka  w całości przeznaczona pod drogę dojazdową wewnętrzną do nieruchomości położonych w głębi kwartału, oznaczonych w ewidencji gruntów Nr. Nr. 807/4 i 807/5.  Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/0008653/3.

Suma oszacowania wynosi 918,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    688,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91,80zł.

 

 3/  1/2 niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 807/4 o pow. 0,0900ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne i sady w RIVb (0,07 ha) i S-RIVb (0,02 ha) klasie bonitacji gleby. Dojazd drogą utwardzoną prowadzącą przez miejscowość Rogów – o średnim natężeniu ruchu i dalej drogą gruntową, wewnętrzną oznaczoną jako działka Nr 807/6 – o małym natężeniu ruchu. Aktualnie cała działka to nieużytek rolny.         Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1S/00008651/9.

Suma oszacowania wynosi 8 045,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 033,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 804,50zł.

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72 12405732 1111 0000 5057 7813

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Siedem dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s Pl. M. Konopnickiej 7, w sekretariacie I Wydziału Cywilnego akta I Co 317/18 zawierające odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 Komornik Sądowy

 Anna Kacperska 

 

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie licytacji komorniczej Kmp 175/07

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d