Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 969/18

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Książek Stary w Szydłowcu, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3088/2 o powierzchni 0,8108 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, obręb 0001 Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005 4 Szydłowiec należącej do dłużników: Danuta Wychowaniec, Adam Wychowaniec, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00027185/0.

Suma oszacowania wynosi 326 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 500.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72 12405732 1111 0000 5057 7813 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Siedem dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s PI. M. Konopnickiej 7, w sekretariacie I Wydziału Cywilnego akta I Co 8/19 zawierające odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną.z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 969/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-13
Publikacja w dniu:
2020-01-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-13
Publikacja w dniu:
2020-01-13
Opis zmiany:
b/d