Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 610/15

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz.ll:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, PI. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja 3/10 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Maria Anna Gorlicka:
A. nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Browarskej w Szydłowcu obejmującej zabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 3894/1 i nr 3894/2 o łącznej powierzchni 1,2340 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RAI S/00000497/5.
Działka nr 3894/1 o powierzchni 0,6347 ha zabudowana:
1. murowanym budynkiem magazynowo - produkcyjnym oznaczonym na mapie "6s" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 342,97 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1994,
2. murowanym budynkiem w budowie oznaczonym na mapie "w bud" 1-kondygnacyjnym bez zadaszenia o powierzchni użytkowej 253,11 m2, rok budowy według informacji dłużnika 2012,
3. murowanym budynkiem oznaczonym na mapie "4t" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 245,25 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 2012,
4. murowanym budynkiem magazynowo-produkcyjnym oznaczonym na mapie „5s" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 310,99 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1990,
5. murowanym budynkiem oznaczonym na mapie "4s" stara kotłownia o 1-kondygnacji nadziemnej
oraz w niewielkiej części o 1 kondygnacji podziemnej o powierzchni użytkowej 320,70 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969. Działka nr 3894/2 o powierzchni 0,5993 ha zabudowana:
1. murowanym budynkiem produkcyjnym oznaczonym na mapie „2p" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 606,09 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
2. częścią murowanego budynku produkcyjnego oznaczonego na mapie „3p" 1-kondygnacyjnego
o powierzchni użytkowej 462,74 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
3. częścią murowanego budynku produkcyjno-biurowego oznaczonego na mapie „lp2" i "lp" częściowo 2-kondygnacyjnego a częściowo 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1759,37 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
4. murowanym budynkiem portierni oznaczonym na mapie „7b" 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 20,66 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969.

Suma oszacowania wynosi 505 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 378 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 520,00zł.
B. nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Słomianej w Szydłowcu obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3893 o powierzchni 0,3318 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RAI S/00004816/6, zabudowaną:

1. częścią murowanego budynku produkcyjnego oznaczonego na mapie „3p" 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 32,00 m2, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
2. częścią murowanego budynku produkcyjno-biurowego oznaczonego na mapie „lp2" i "lp" częściowo 2-kondygnacyjnego a częściowo 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 144,00 na, rok budowy według informacji z kartoteki budynków 1969,
3. murowanym budynkiem portierni 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 22,98 m2, nie ujawnionym w ewidencji budynków, rok budowy według informacji dłużnika 2012.
Kompleks działek nr 3894/2 i nr 3893 o łącznej powierzchni 0,9311 ha jest zorganizowaną całością gospodarczą ponieważ jest wjazd urządzony na działce nr 3893 na działkę nr 3894/2 oraz dwa budynki są

posadowione na obydwu działkach.

Suma oszacowania wynosi 66 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 725,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 630,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72 12405732 1111 0000 5057 7813 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Siedem dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s PI. M. Konopnickiej 7, w sekretariacie I Wydziału Cywilnego akta I Co 294/19 zawierające odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 610/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d