Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1034/18

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnickiej 7, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Książek Stary nr 74 stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 3095/2 i 3097/2 o łącznej powierzchni 0,2006 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, obręb 0001 Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydłowiec, powiat szydłowiecki zabudowane budynkiem handlowo-usługowym - stacji kontroli pojazdów wraz z warsztatem mechaniki pojazdowej o powierzchni użytkowej 560,09 m2 o konstrukcji murowanej o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3091/2 o powierzchni 0,0710 ha położonej w Szydłowcu, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, obręb 0001 Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydłowiec, powiat szydłowiecki, a także niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2932, 2934 i 2935 o łącznej powierzchni 0,6680 ha, położonej w Szydłowcu, arkusz mapy ewidencyjnej nr 25, obręb 0001 Szydłowiec, jednostka ewidencyjna 143005_4 Szydłowiec, powiat szydłowiecki należącej do dłużników: Danuta Wychowaniec i Adam Wychowaniec, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1S/00024558/5.

Suma oszacowania wynosi 1 351 770,00 zł kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 013.827,50 zł kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 177,00z1 kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72 12405732 1111 0000 5057 7813 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Siedem dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu z/s Pl. M. Konopnickiej 7, w sekretariacie I Wydziału Cywilnego akta I Co 29/19 zawierające odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

  • zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i Me zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie licytacji komorniczej Km 1034/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-27
Publikacja w dniu:
2020-01-27
Opis zmiany:
b/d