Księgi wieczyste

CENTRALNA BAZA DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH

Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych realizowany jest poprzez
Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.


Adres strony internetowej Portalu: http://ekw.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie