OGŁOSZENIE
z dnia 7 września 2020 roku
o naborze na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu,
Pl. Marii Konopnickiej 7.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu ogłasza nabór na odpłatne praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, oznaczony                               nr Adm. 1120 – 7/20

Nabór prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052).

Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy - data rozpoczęcia praktyki podana zostanie w terminie późniejszym.

Liczba miejsc - 1

Nabór kandydatów przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu.

Nabór przebiegać będzie w dwóch etapach:

 1. Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania formalne:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki absolwenckie powinien spełniać następujące kryteria:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać nieposzlakowaną opinię;
 3. w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;
 4. nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 7. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 8. posiadać umiejętność obsługi komputera
Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem prowadzenia akt sądowych, zasadami sporządzania i wysyłania korespondencji oraz wykonywaniem innych czynności biurowych.

Wykaz dokumentów, które powinni złożyć kandydaci ubiegający się o przyjęcie do odbywania praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu:

 1. podanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły;
 3. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku: praktykant, zgodnie ze wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2020 roku w siedzibie Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Pl. Marii Konopnickiej 7 (pok. 7) bądź drogą pocztową, z podaniem oznaczenia naboru nr Adm.1120-7/20.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu praktycznego sprawdzianu umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do odbywania praktyk absolwenckich wraz z listą rezerwową zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu: www.szydlowiec.sr.gov.pl. w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

W sprawie naboru na praktyki absolwenckie można kontaktować się z Samodzielną Sekcją Administracyjną Sądu Rejonowego w Szydłowcu – nr tel. 48 617 87 10.

Rejestr zmian dla:

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-08
Publikacja w dniu:
2020-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-07
Publikacja w dniu:
2020-09-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-07
Publikacja w dniu:
2020-09-07
Opis zmiany:
b/d