Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu są  - w zakresie realizowanych zadań - Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 87 00 fax. 48 617 16 91, email: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67, email: dyrektor@radom.so.gov.pl , NIP 799-196-93-19, REGON 00057151800063. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Administratorzy danych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO oraz art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019, poz. 125) odnośnie przetwarzania jakiego dokonuje Sąd Rejonowy w Szydłowcu, z wyjątkiem operacji przetwarzania w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu za pośrednictwem adresu email: iod@szydlowiec.sr.gov.pl 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH WG KATEGORII PODMIOTÓW DANYCH

1) w przypadku danych osobowych uczestników postępowania sądowego (strony postępowania i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi,  lekarze sądowi, mediatorzy, adwokaci i radcy prawni, osoby zainteresowane, i inni Interesanci Sądu) - w celu wykonania zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Rejonowemu w Szydłowcu, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej; podstawa prawna przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 e RODO oraz przepisach szczególnych regulujących działalność sądów powszechnych w tym m.in. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych,  ustawie  z dnia  17 listopada 1964  r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia z dnia  6 czerwca 1997  r.  Kodeks postępowania karnego, ustawie z dnia  24 sierpnia 2001  r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. poz. 524), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257 j.t.), zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z późn. zm.,  ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2016r. poz. 1764 j.t. ze zm.), rozporządzeniu z dnia  18 stycznia 2007  r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i innych ustawach szczególnych i aktach wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,

2) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Sądu, umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, a także w związku z udzielaniem zamówień publicznych w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Rejonowym w Szydłowcu jako organie władzy sądowniczej; podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 b, c, e RODO oraz  przepisów szczególnych w tym m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. poz. 2316), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.); ustawa z dnia  5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  i innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych regulujących działalność sądów powszechnych,

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Państwa dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w Szydłowcu usługi lub w ramach realizowania zadań władzy publicznej, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu lub Sąd Rejonowy w Szydłowcu.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIA ICH USTALANIA

W przypadku danych osobowych uczestników postępowania sądowego oraz osób, których dane przetwarzane są w ramach sprawowania władzy sądowej oraz zadań z zakresu ochrony prawnej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie przechowywane w celach archiwalnych  przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Sąd Rejonowy w Szydłowcu zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu umów cywilno - prawnych okres przetwarzania wynika z okresu gwarancji i rękojmi, i jest on nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia.
W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, jednak nie krótszy niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania (termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO

Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b, c, e RODO (obowiązki prawne przetwarzania tych danych i wykonywanie władzy publicznej). Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 (prawo dostępu do danych), art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania) i art. 19 RODO (informowanie o sprostowaniu).

PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEZGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie http://www. uodo.gov.pl 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 175da i art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonuje w zakresie działalności Sądu Rejonowego w Szydłowcu - Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych:

1) jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

2) jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, ani przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

Rejestr zmian dla: Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-17
Publikacja w dniu:
2019-05-17
Opis zmiany:
b/d