I Ns 170/19

Sygn. akt I Ns 170/19

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący: SSR Justyna Ryłko
po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 597,75 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1509/2 o powierzchni 0,0148 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", a wymieniona kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Mieczysławie Marcinkowskim, synu Antoniego i Janiny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2019 roku (data prezentaty) Gmina Szydłowiec, wniosła o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 597,75 zł. W uzasadnieniu powoła się na prawomocną decyzję Starosty Szydłowieckiego znak GN.683.1.20.2018/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, nakładającą obowiązek złożenia ustalonego nią odszkodowania do depozytu na okres 10 lat.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Decyzją Nr 56.2018 znak BA.6740.3.2018 z dnia 9 marca 2018 roku Starosta Szydłowiecki orzekł o nabyciu przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1509/2 o powierzchni 0,0148 ha, przeznaczonej pod inwestycje celu publicznego jakim jest budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu.
Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1474), nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ust. 4a-4g), przy czym do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami (ust. 5).           
Zgodnie z art. art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018, poz, 2204) wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy prawa własności, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.  W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim (ust 2). Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe (ust 4)
Z materiału dokumentacyjnego znajdującego się w aktach sprawy bezspornie wynika, że właściciele przedmiotowej nieruchomości, zajętej pod inwestycję drogową nie żyją. Ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019 roku opublikowanym przez 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Gminy Szydłowie- wezwano spadkobierców po zmarłym Mieczysławie Marcinkowskim, synu Antoniego i Janiny do przedstawienia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia. W wyznaczonym terminie nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego. Z kolei w myśl art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz jednostki samorządu terytorialnego składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.
Mając powyższe na uwadze i na podstawie art. 118a ust. 3 w związku z art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami orzeczono jak w części dyspozytywnej.

Rejestr zmian dla: I Ns 170/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d