I Ns 168/19

Sygn. akt I Ns 168/19 

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Szydłowcu I Wydział  Cywilny
w składzie następującym
Przewodniczący SSR Grzegorz Gaj    
po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Szydłowcu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Gminy Szydłowiec
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

zezwolić Gminie Szydłowiec na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 2.073 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt trzy złote), stanowiącej odszkodowanie za nabycie przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej jako działka nr 1476/4 o powierzchni 0,0134 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej prowadzonej przez Burmistrza Szydłowca pod nazwą „Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu", która to kwota zostanie wypłacona spadkobiercom po zmarłym Józefie Kwiatkowskim, synu Łukasza i Katarzyny, na ich wniosek, po przedstawieniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2019 roku (data prezentaty) Gmina Szydłowiec wniosła o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.073 zł. W uzasadnieniu wniosku powołała się na decyzję Starosty Szydłowieckiego Nr 56.2018 znak BA.6740.3.2018 z dnia 9 marca 2018 roku, nakładającą nań obowiązek złożenia ustalonego nią odszkodowania do depozytu.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Decyzją Nr 56.2018 znak BA.6740.3.2018 z dnia 9 marca 2018 roku Starosta Szydłowiecki orzekł o nabyciu przez Gminę Szydłowiec prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowcu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1476/4 o powierzchni 0,0134 ha, przeznaczonej pod inwestycję celu publicznego jakim jest budowa drogi  gminnej - przedłużenie ulicy Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną km 0+000 - km 0+761 o długości 761 mb w Szydłowcu.
Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474), nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ust. 4a-4g), przy czym do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami (ust. 5).           
Zgodnie z art. art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2204) wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy prawa własności, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.  W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim (ust. 2). Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe (ust. 4)
Z materiału dokumentacyjnego znajdującego się w aktach sprawy bezspornie wynika, że właściciel przedmiotowej nieruchomości zajętej pod inwestycję drogową nie żyje. Ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019 roku opublikowanym przez 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Gminy Szydłowiec wezwano spadkobierców po zmarłym Józefie Kwiatkowskim, synu Łukasza i Katarzyny, do przedstawienia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza poświadczenia dziedziczenia. W wyznaczonym terminie nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości.
W myśl art. 118a ust. 3 w zw. z art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym, której własność przeszła na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, składa do depozytu sądowego na okres 10 lat.
Mając powyższe na uwadze i na podstawie wymienionych przepisów orzeczono jak w części dyspozytywnej.

Rejestr zmian dla: I Ns 168/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d